Neem nu, Gij Liefde van het Goddelijke Wezen

Neem nu, Gij Liefde van het Goddelijke Wezen, heilige band tussen de almachtige Vader en de allerzaligste Zoon, almachtige  Voorspreker en Geest, Trooster vol liefde van wie bedroefd zijn, neem nu met macht uw intrek diep in mijn hart. Woon in de donkere hoeken  van dat verwaarloosde huis en verblijd het met uw stralend licht. Bevrucht de grond van mijn hart, zo lang reeds triest en verdord, met uw  overvloedige dauw. Laat uw heilzame vlammen binnendringen diep in mijn gevoelloos hart. Laat het licht van uw heilige vuurgloed geheel  mijn lichaam en geest overstralen.

Drenk mij met de stroom van uw verrukking, opdat ik geen lust meer heb te proeven van de giftige zoetheid der wereld. Oordeel mij,  Heer, en beslecht mijn zaak voor een onheilig volk; leer mij uw wil te volbrengen, want Gij zijt mijn God. Ik geloof dat Gij iedere mens bij wie  Gij uw intrek neemt, tot een woning maakt van de Vader en de Zoon. Zalig hij die U tot gast mag hebben, want door U nemen Vader en  Zoon bij hem hun verblijf. Kom dus, milde trooster der treurende ziel, die op het juiste ogenblik bescherming biedt en hulp in de nood. Kom,  Gij die reinigt van zonden en alle wonden heelt. Kom, Gij die de sterkte zijt der zwakken, en de gevallenen doet opstaan. Kom, leraar der  nederigen, die de hoogmoedigen ten onder brengt. Kom, liefdevolle vader der wezen, zachte steun der weduwen. Kom, hoop der armen,  verkwikker van hen die bezwijken. Kom, gesternte der zeevarenden, haven na schipbreuk. Kom, enig sieraad van alle levenden, enige  hoop van wie sterven. Kom, allerheiligste Geest, kom en ontferm U over mij; maak mij gereed U te ontvangen en daal dan genadig in mij  neer, zodat mijn geringheid aan uw grootheid behaagt, mijn machteloosheid aan uw kracht, alles naar de maat van Uw grote erbarming.  Door Jezus Christus mijn Heiland, die met de Vader in de eenheid met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 
Toegeschreven aan de H. Augustinus, bisschop van Hippo (354-430)

Vertaling naar het Groot Gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar  [...] (Utrecht-Brussel, Het Spectrum, 1951), p. 836-837

<<Terug>>